Phasak PH 9485, 850 VA, 179 V, 280 V, Negro, 5 kg, 100 mm