Phasak PH 9465, 650 VA, 179 V, 280 V, Negro, 5 kg, 100 mm